Regulamin zakupu kuracji żywieniowych online poradni Mój Dietetyk“dieta biegacza”

Regulamin zakupu kuracji żywieniowych online poradni Mój Dietetyk“dieta biegacza”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania usług i zakupu Usług, świadczonych przez

Mój Dietetyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której głównym miejscem wykonania działalności jest Gdynia ul. Starowiejska 16/8, 81-356 Gdynia, o nr NIP: 5862339638, REGON: 381775533, reprezentowanym przez Martę Marzec.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

§2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa w wybranym przez Klienta wariancie („Pakiet”): Pakiet miesięczny online: Szczęśliwy sposób odżywiania ­ na zawsze!

2. Cena Pakietu, obowiązująca w dniu złożenia danego Zamówienia określona jest w cenniku usług Mój Dietetyk („Cennik”), dostępnym pod adresem: https://dieta-biegacza.mojdietetyk.pl/

§3 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie Usługi następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług („Zamawiający”) poprzez odpowiedni formularz, dostępny pod adresem: https://dieta-biegacza.mojdietetyk.pl/  w opcji “Kup Teraz”

2. Zamówienie uważane jest za przyjęte do dyspozycji z chwilą otrzymania przez Mój Dietetyk  potwierdzenia, dostarczonego za pośrednictwem poczty elektronicznej e­mail, zawierającego: dane teleadresowe Klienta oraz wybrany rodzaj Usługi.

3. Zamówienie uważane jest za złożone w chwili zaksięgowania wpłaty za zamówioną Usługę lub Usługi na koncie bankowym Mój Dietetyk.

§4 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

1. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania płatności za Zamówienie za pośrednictwem udostępnionego na stronie internetowej  www.mojdietetyk.pl systemu płatności elektronicznych, obsługującego przelewy elektroniczne i płatności kartą kredytową:

● przelew elektroniczny– po złożeniu zamówienia Zamawiający zostanie przekierowany na stronę internetową wybranego banku, w którym dokona płatności online. Za bezpieczeństwo transakcji odpowiada firma PayU S.A. Lista dostępnych przelewów elektronicznych znajduje się pod adresem: http://www.payu.pl/dla­sklepow/szeroki­wachlarz­uslug

2. Za dzień płatności uważany jest dzień otrzymania przez Mój Dietetyk potwierdzenia dokonania zapłaty za Usługę lub Usługi od operatora systemu PayU.

3. Mój Dietetyk uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do czasu otrzymania należności za dane Zamówienie, za przekazaniem Zamawiającemu stosownej informacji droga telefoniczną lub mailową.

§5 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Po otrzymaniu należności, dietetyk poradni Mój Dietetyk skontaktuje się z Zamawiającym telefonicznie w ciągu 48 godzin od wpłynięcia należności za Usługę lub Usługi na konto bankowe Mój Dietetyk.

2. Zamawiający zobowiązuje się do podania prawdziwych danych kontaktowych

3. W przypadku braku możliwości kontaktu telefonicznego, przedstawiciel poradni Mój Dietetyk skontaktuje się z Zamawiającym drogą mailową.

4. Mój Dietetyk zobowiązuje się do umówienia pierwszego kontaktu, tj. w zależności od wybranej przez Zamawiającego Usługi: przeprowadzenia wywiadu z Zamawiającym za pośrednictwem Skype lub przeprowadzenie wywiadu za pomocą formularza online, w dogodnym dla obu stron terminie, w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od dnia dokonania płatności za Usługi przez Zamawiającego.

§6 ODSTĄPIENIE OD ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający może odstąpić od Przedmiotu Zamówienia w terminie 14 dni od zakupu Usługi bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W takim wypadku Zamawiający składa oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej, poprzez wysłanie wiadomości e­mail na adres: szymon.kaminski@mojdietetyk.pl ­ przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Przedmiotu Zamówienia należy uznać dzień nadania oświadczenia – oświadczenie takie musi być nadane przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. W przypadku odstąpienia od Przedmiotu Zamówienia, Zamawiającemu zwracane są niezwłocznie wszystkie płatności, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Mój Dietetyk otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od Przedmiotu Zamówienia. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Zamawiającego użyte, chyba że Zamawiający wyraził zgodę na inny sposób zwrotu płatności, który jednak nie będzie się wiązał dla niego z żadnymi opłatami.

§7 REKLAMACJE

1. W razie niezgodności Przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Zamawiający uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”).

2. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e­mail pod adresem: szymon.kaminski@mojdietetyk.pl

3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia reklamacji, ale w żadnym razie nie później niż o godz. 9:00 kolejnego dnia roboczego, następującego po dniu złożenia Reklamacji

4. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji, Mój Dietetyk poinformuje Zamawiającego poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową o możliwości uzyskania rekompensaty w formie zwrotu kosztu zamówionej Usługi, za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia .

5. W razie stwierdzenia przez Mój Dietetyk, iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Mój Dietetyk poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia złożenia Reklamacji przez Zamawiającego, przedstawiając stosowne uzasadnienie.

§8 POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych.

2. Administratorem danych jest Mój Dietetyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której głównym miejscem wykonania działalności jest Gdynia ul. Starowiejska 16/8, 81-356 Gdynia, o nr NIP: 5862339638, REGON: 381775533, reprezentowanym przez Martę Marzec.

3. W celu realizowania płatności dane będą udostępniane PayU SA, która jest również Administratorem Danych Osobowych.

4. Dostęp Zamawiającego do swoich danych osobowych oraz zmiana lub poprawienie jest prawem Zamawiającego i można tego dokonać kontaktując się z firmą Mój Dietetyk.

5. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zrealizowanie Zamówienia będzie utrudnione lub niemożliwe.